Отчет за касово изпълнение на сметките за средствата на ЕС за периода 01.01-30.09.2023