Проект в рамките на Националната кампания “Чиста околна среда 2022 г” и обявен от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема “Обичам природата и аз участвам”