Училищна база

2 компютърни кабинета с интернет достъп

Компютърен кабинет с терминални работни места места

Стая за занимания по интереси за учениците от начален етап    

Стая за занимания по интереси за учениците от прогимназиален етап

Стая по танци

Физкултурен салон