ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план