Автор: Десислава Джандева

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 2021-2023 г.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ“   Бенефициент: Министерство на образованието ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лева Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Продължителност 35 месеца – 31.12.2023 г. Основна…

проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ за модул „Тренинги“

При реализирането на проект BG 05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищното образование в условия на кризи“, СУ „Свети княз Борис I“, като иновативно училище, участва  в допълнителна дейност по проекта за осъществяване на тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения на учениците. Тренингите, имащи за цел придобиване на базови умения при ученици за реакция при кризисни ситуации,…

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – Дейност 5

Във връзка с реализирането на проект BG 05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищното образование в условия на кризи“ се проведоха допълнителни обучения по дейност 5. В СУ „Свети княз Борис I“, с. Старцево са сформирани 7 групи, общо 16 ученици, в периода 05.06.2023 г. – 30.06.2023 г.

Иновативно училище 2023/2024

https://sites.google.com/su-starcevo.com/2024-2027inovativnosustarcevo/20232024-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82